1. ആരഭ്യ1

    1. വി.
    2. ആരംഭിക്കേണ്ട, തുടങ്ങേണ്ട
    1. അവ്യ.
    2. ആരംഭിച്ചിട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക