1. ആരമണം

    1. നാ.
    2. സന്തോഷിപ്പിക്കൽ, ആനന്ദിക്കൽ
    3. നിറുത്തൽ, വിരാമം
    4. വിശ്രമസ്ഥലം, ആരാമം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക