1. ആരമ്പം

    1. നാ.
    2. ശല്യം
    3. ഓമന, (പ്ര.) ആരമ്പക്കളി = കുട്ടികളും അച്ഛനമ്മമാരും കൂടിയുള്ള കളി. ആരമ്പക്കുട്ടി, -പൈതൽ = ഓമനക്കുട്ടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക