1. ആരമ്പുളി

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം പുളി, ഒരുചെറുമരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക