1. ആരമ്യ

  1. വി.
  2. ആരമിക്കത്തക്ക, മനോഹരമായ
 2. അരമ്യ

  1. വി.
  2. മനോഹരമല്ലാത്ത
 3. ആറാമായ

  1. നാ.
  2. സുറിയാനിഭാഷയുടെ പ്രാചീനരൂപം. അറമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക