1. ആരവം

  1. നാ.
  2. ശബ്ദം, ശബ്ദബഹളം
 2. അരവം1

  1. നാ.
  2. ശബ്ദമില്ലായ്മ
 3. അരവം2

  1. നാ.
  2. പാമ്പ്
  3. ആരവം
 4. ആരാവം

  1. നാ.
  2. ആരവം
 5. അർവം

  1. നാ.
  2. കുതിര

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക