1. ആരസ്യം

    1. നാ.
    2. രസഹീനത, സ്വാദില്ലായ്മ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക