1. ആരാങ്ക്

  1. നാ.
  2. നെല്ലുപോലെയുള്ള ഒരുതരം കള
  3. ഒരിനം മത്സ്യം, അയിലപോലെയുള്ളത്
 2. ആരങ്ങ്, ആരങ്ക്

  1. നാ.
  2. ഒരുതരം പുല്ല്, കള
 3. അർണിക

  1. നാ.
  2. രണ്ടുമാഷത്തൂക്കം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക