1. ആരാച്ചി

    1. നാ.
    2. അന്വേഷണം, തിരക്കൽ, മേൽനോട്ടം
  2. അരച്ചി

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം പുല്ല്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക