1. ആരാണ്ട്

  1. അവ്യ.
  2. ഏതോ ഒരാൾ
 2. അരണ്ട

  1. ഭൂ.
  2. പേ. ഭയപ്പെട്ട, തെളിച്ചമില്ലാത്ത
 3. അരണ്ട്

  1. -
  2. മുൻവിന.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക