1. ആരാധിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. സന്തോഷിപ്പിക്കുക
    3. പൂജിക്കുക, ഉപാസിക്കുക, ഭക്തിപൂർവ്വം ഉപചരിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക