1. ആരാമശീതള

    1. നാ.
    2. സുഗന്ധമുള്ള ഒരു ഔഷധച്ചെടി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക