1. ആരായുക

    1. ക്രി.
    2. അന്വേഷിക്കുക, തെരയുക, തേടുക, കണ്ടുകിട്ടാനായി നോക്കുക, പരിശോധിക്കുക
  2. അരയുക

    1. ക്രി.
    2. തേയുക, പൊടിയുക, കുഴമ്പാകുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക