1. ആരാൽ2

  1. -
  2. ആരാത്.
 2. ആരാൽ1

  1. നാ.
  2. ആരൽ
 3. ആരൽ

  1. നാ.
  2. തീയ്
  3. പുളിയാരൽ
  4. മതിൽ
  5. നീരാരൽ
  6. ആരകൻ (മത്സ്യം)
  7. കാർത്തിക
  8. ശംഖുപുഷ്പ വള്ളി
 4. അരാള2

  1. നാ.
  2. ദുർന്നടപടിക്കാരി
  3. അധ്യഷ്ടയായ നായിക, വിനയമുള്ളവൾ
 5. അറൽ

  1. നാ.
  2. കറുത്ത മണൽ
  3. ഒഴുകുന്ന വെള്ളം
 6. അരൾ

  1. നാ.
  2. പെരുമരം
 7. അരാള1

  1. വി.
  2. ചുരുണ്ട
 8. ആരാത്, ആരാൽ

  1. അവ്യ.
  2. അടുക്കൽ, അടുത്ത്
  3. അകലെനിന്ന്, അകലെ, അകലത്തേക്ക്
 9. അരളി

  1. നാ.
  2. ഒരു പൂച്ചെടി, അലരി
 10. അരുൾ1

  1. -
  2. "അരുളുക" എന്നതിൻറെ ധാതുരൂപം.

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക