1. ആരിവേപ്പ്

    1. നാ.
    2. ആര്യവേപ്പ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക