1. ആരുക

    1. ക്രി.
    2. നിറയുക
    3. പ്രാപിക്കുക, ചേരുക
    4. ധരിക്കുക (വസ്ത്രംപോലെ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക