1. ആരുദ്ധ

    1. വി.
    2. തടയപ്പെട്ട, തടവിൽ പാർപ്പിക്കപ്പെട്ട
  2. അരുദ്ധ

    1. വി.
    2. തടയപ്പെടാത്ത

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക