1. ആരുരുക്ഷു

    1. നാ.
    2. ആരോഹണംചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവൻ, ഉയർച്ചയിൽ ആഗ്രഹമുള്ളവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക