1. ആരൂഢ

  1. വി.
  2. പ്രാപിച്ച, നേടിയ
  3. വർധിച്ച
  4. ഉയർന്ന
  5. ആരോഹണംചെയ്ത, കരേറിയ
  6. ഊള്ള
  7. തയ്യാറായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക