1. ആരൂഢം

  1. നാ.
  2. കയറൽ, കയറ്റം
  3. (ജ്യോ.) ലഗ്നാധിപൻ എത്രാംഭാവത്തിൽ നിൽക്കുന്നുവോ അവിടെനിന്ന് അത്രയും എണ്ണിയാൽ വരുന്നരാശി
  4. മോന്തായത്തിനു താഴെയുള്ള ഉത്തരം
  5. ഉയർച്ച
  6. ഉദയം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക