1. ആരൂഢി

    1. നാ.
    2. കയറ്റം
    3. ഉയർച്ച

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക