1. ആരൂഹ്യ

    1. അവ്യ.
    2. ആരോഹണംചെയ്തിട്ട്, കയറിയിട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക