1. ആരോപകൻ

    1. നാ.
    2. മുകളിൽ കയറുന്നവൻ
    3. കുറ്റംചുമത്തുന്നവൻ, ആരോപണംചെയ്യുന്നവൻ
    4. നടുന്നവൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക