1. ആരോപ്യ1

    1. വി.
    2. ആരോപണീയ, ആരോപിക്കത്തക്ക, മേൽവയ്ക്കപ്പെടേണ്ട, ചുമത്തേണ്ട
  2. ആരോപ്യ2

    1. അവ്യ.
    2. ആരോപിച്ചിട്ട്, കയറ്റിയിട്ട്, കയറ്റിവച്ചിട്ട്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക