1. ആരോപ(ണം)

  1. നാ.
  2. (മുകളിൽ) കയറ്റൽ, കയറ്റിവയ്പ്
  3. ചുമത്തൽ, ഒന്നിനില്ലാത്ത ധർമം അതിനുണ്ടെന്നു പറയുന്നത്
  4. കുറ്റംചുമത്തൽ
  5. ഏൽപ്പിക്കൽ
  6. വില്ലിൽ ഞാൺ തൊടുക്കൽ
  7. വാഴിക്കൽ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക