1. ആരോഹകൻ

    1. നാ.
    2. മുകളിൽകയറുന്നവൻ
    3. സവാരിക്കാരൻ, മൃഗങ്ങളുടെയും മറ്റും പുറത്തുകയറി സവാരിചെയ്യുന്നവൻ. (സ്ത്രീ.) ആരോഹിക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക