1. ആര്യഎഴുത്ത്

    1. നാ.
    2. ഇന്നത്തെ മലയാളലിപിയുടെ ആദ്യത്തെ ഒരു പേര്, സംസ്കൃത പദങ്ങൾ തത്സമരീതിയിൽ സ്വീകരിച്ചുതുടങ്ങിയപ്പോൾ ഏർപ്പെട്ട പേര്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക