1. ആര്യകം

    1. നാ.
    2. ഒരു പിതൃക്രിയ
    3. പിതൃക്രിയയ്ക്കുള്ള ഒരുതരം പാത്രം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക