1. ആര്യപട്ടർ

    1. നാ.
    2. ബ്രാഹ്മണരിൽ ഒരു വിഭാഗം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക