1. ആര്യമാൻ

  1. നാ.
  2. ഒരുതരം കാള, ഗവയം
 2. അര്യമൻ

  1. നാ.
  2. സൂര്യൻ
  3. ഉത്തമസ്നേഹിതൻ
 3. അരിയമൻ

  1. നാ.
  2. സൂര്യൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക