1. ആര്യമാ(വ്)

    1. നാ.
    2. സൂര്യൻ (അര്യമാ)
  2. അര്യമാവ്

    1. നാ.
    2. സൂര്യൻ (ഗമനശീലമുള്ളവൻ)

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക