1. ആര്യവേശ

    1. വി.
    2. നല്ലവേഷവിധാനമുള്ള, ആര്യൻറെ വേഷം അണിഞ്ഞ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക