1. ആര്യവ്രത

    1. വി.
    2. ആര്യതത്ത്വങ്ങൾ അനുസരിക്കുന്ന, ആര്യനെപ്പോലെ പെരുമാറുന്ന

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക