1. ആര്യശീല

    1. വി.
    2. സത്യസന്ധതയുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക