1. ആറാട്ടുക

    1. ക്രി.
    2. ഉത്സവാവസാനത്തിൽ ദേവവിഗ്രഹത്തെ നദിയിലോ മറ്റോ കുളിപ്പിക്കുക
  2. ആറാടുക

    1. ക്രി.
    2. മുങ്ങുക, കുളിക്കുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക