1. ആറാമായ

    1. നാ.
    2. സുറിയാനിഭാഷയുടെ പ്രാചീനരൂപം. അറമായ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക