1. ആറാമ്പഴിഞ്ഞി

    1. നാ.
    2. ഞൊങ്ങണം പുല്ല്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക