1. ആറ്റം1

  1. അവ്യ.
  2. വല്ലതും
  3. ഏതാനും
  4. വളരെ
 2. ആറ്റം2

  1. നാ.
  2. പരമാണു, അണു
 3. അറ്റം2

  1. അവ്യ.
  2. വരെ, ഉദാ: കഴുത്തറ്റം വെള്ളം
 4. അറ്റം1

  1. നാ.
  2. അവസാനിക്കുന്ന ഭാഗം, അന്തം, സമാപ്ത്ഗി, അതിര്, അറുതി, തല, അഗ്രം, മുന, വിളുമ്പ്, അരിക്
 5. ആട്ടും

  1. അവ്യ.
  2. ആണ്ടുതോറും
 6. അട്ടം1

  1. നാ.
  2. മുകളിലത്തെ നില, മേട
  3. ഗോപുരം
  4. പ്രാസാദശൃംഗം, കൊത്തളം
  5. കൊട്ടാരം, മാളിക
  6. ചന്ത
  7. നേരിയതുണി
  8. ആധിക്യം
  9. തട്ട്, മേല്ത്തട്ട്, തട്ടിൻപുറം
  10. അടുപ്പിൻറെ മുകളിലായി വിറകും മറ്റും വയ്ക്കുവാൻ കെട്ടുന്ന തട്ട്, പരണ്
 7. കൻ ആടം

  1. നാ.
  2. കരിങ്കൽക്കെട്ടിടം
 8. അട്ടം2

  1. നാ.
  2. ചോറ്, ഭക്ഷണം
 9. അട്ടം3

  1. നാ.
  2. എട്ട്
  3. എട്ട് അനുവാകങ്ങൾ ചേർന്ന ഒരു വിഭാഗം (ഋഗ്വേദത്തിൽ)
  4. (വേദമോതുമ്പോൾ) കൈപ്പടങ്ങൾ കൂട്ടിപ്പിടിക്കൽ
 10. ആട്ടം

  1. നാ.
  2. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഉള്ള ഉലച്ചിൽ
  3. നൃത്തം, കൂത്ത്
  4. കഥകളി
  5. ചാഞ്ചല്യം, സംശയം
  6. കുലുക്കം, ഇളക്കം
  7. ചതയ്ക്കൽ, അരയ്ക്കൽ
  8. കളി
  9. തവണ, പ്രാവശ്യം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക