1. ആറ്റക്കറുപ്പൻ

    1. നാ.
    2. ഒരിനം പക്ഷി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക