1. ആറ്റടമ്പ്, -അടുമ്പ്

    1. നാ.
    2. ഒരുതരം അടമ്പുവള്ളി

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക