1. ആറ്റിങ്ങൽ

    1. നാ.
    2. തിരുവനന്തപുരത്തിന് മുപ്പതു കിലോമീറ്റർ വടക്കുള്ള ഒരു സ്ഥലം. ഇതു പണ്ട് ഒരു രാജവംശത്തിൻറെ ആസ്ഥാനമായിരുന്നു

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക