1. ആറ്റുക

  1. ക്രി.
  2. തണുപ്പിക്കുക
  3. ആശ്വസിപ്പിക്കുക
  4. ശമിപ്പിക്കുക, കുറയ്ക്കുക, സമാധാനപ്പെടുത്തുക, തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക
  5. ഈർപ്പമില്ലാതാക്കുക, ഉണക്കുക
 2. അടുക

  1. ക്രി.
  2. ചീയുക, അഴുകുക, ഇലയും മറ്റും വീണു ദ്രവിക്കുക, കടലാസും മറ്റും നനഞ്ഞു പൊടിയുക
 3. ആടുക1

  1. ക്രി.
  2. അങ്ങോട്ടുമിങ്ങോട്ടും ചലിക്കുക, ഇളക്കുക
  3. നൃത്തംചെയ്യുക, കഥ അഭിനയിക്കുക
  4. പുരളുക, പറ്റുക
  5. അഭിഷേകംചെയ്യുക
  6. കുളിക്കുക
  7. കളിക്കുക
  8. അടുത്തുപെരുമാറുക
  9. ചക്കിൽക്കിടന്ന് അരയുക
  10. കൊണ്ടാടുക, ഘോഷിക്കുക
  11. ക്ഷീണിക്കുക, ധൈര്യംവിടുക, മനസ്സിളകുക, പതറുക
  12. ശക്തിക്ഷയിക്കുക, ദുർബലമാക്കുക
  13. തുടിക്കുക, സ്പന്ദിക്കുക
  14. വീശുക
  15. സഞ്ചരിക്കുക
 4. ആടുക2

  1. ക്രി.
  2. കൊല്ലുക, ജയിക്കുക, പാകംചെയ്യുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക