1. ആറ്റുകറുവ

    1. നാ.
    2. ആറ്റുതീരത്തിൽ വളരുന്ന ഒരിനം മരം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക