1. ആറ്റുനേന്ത്രൻ

    1. നാ.
    2. ഒരിനം നേന്ത്രവാഴ, നന ആവശ്യമില്ലാത്തത്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക