1. ആറ്റുനോറ്റിരിക്കുക

    1. ക്രി.
    2. "കുളിച്ചു വ്രതമനുഷ്ഠിച്ചിരിക്കുക", ഒന്നിനുവേണ്ടി ദീക്ഷിക്കുക, പണിപ്പെടുക

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക