1. ആറ്റുപരണ്ട

    1. നാ.
    2. മുള്ളുള്ള ഒരിനം വള്ളിച്ചെടി, കാക്കമുള്ള്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക