1. ആറ്റുവാ

    1. നാ.
    2. നദീമുഖം

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക