1. ആലംബം

    1. നാ.
    2. ആശ്രയം, താങ്ങ്

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക