1. ആലംബി

    1. നാ.
    2. ആലംബഭൂതൻ

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക