1. ആലംബ്യ1

  1. വി.
  2. ആശ്രയിക്കത്തക്ക
 2. ആലംബ്യ2

  1. അവ്യ.
  2. ആശ്രയിച്ചിട്ട്
  3. സ്വീകരിച്ചിട്ട്, കൈക്കൊണ്ടിട്ട്
 3. ആലംഭ്യ

  1. വി.
  2. ബലികഴിക്കത്തക്ക, കൊല്ലാനുള്ള

അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുക